Polityka prywatności

I. Postanowienie wstępne.

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) i przepisów prawa dotyczących przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO, firma ALL-TRADE SP. Z O.O. ul. Drewnowska 102, 90-08 Łódź, NIP: 7272830363, REGON: 380071617 e-mail: biuro@bestdell.pl, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.bestdell.pl. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe

§ 3

Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Wykonawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Wykonawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia, formularza zapisu do Newslettera lub poda w korespondencji z Wykonawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

§ 4

Administratorem danych osobowych jest Wykonawca. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług, w tym umowy o świadczenie usługi Newsletter, zawieranych przez Wykonawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom: świadczącym usługi kurierskie, usługi w obsłudze płatności, usługi hostingowe, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj.:

DPD Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy NIP: 526-020-41-10, REGON: 012026421, kapitał zakładowy: 228.604.000,00 PLN;

DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631916, kapitał zakładowy: 21.892.500 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9512417713, REGON 365170883.

Inpost S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536554, kapitał zakładowy: 116 278 450 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 6793087624, REGON 122726260.

UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, kapitał zakładowy: 5 027 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5221004200, REGON 010771280.

Falcon X Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792888, kapitał zakładowy: 5000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7010934794, REGON 383786759.

H88 S.A z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Franklina Roosevelta 22, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000612359, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII, NIP 7822622168, REGON 364261632, o kapitale zakładowym w kwocie 215 228 PLN wpłacony w całości.

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48A, 54-202 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986.

ALSO Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Daniszewskiej 14, 03-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 536656, kapitał zakładowy: 133.300.300 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272726825, REGON 360451330.

AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Europejskiej 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, kapitał zakładowy: 16.187.644 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 8951628481, REGON 931908977.

Tech Data Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026816, kapitał zakładowy: 76 208 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1130002653, REGON 008000436.

Ingram Micro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028820, kapitał zakładowy: 8 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5212931906, REGON 013196912.

§ 5

Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Wykonawca danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 6

Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Wykonawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

§ 7

Wykonawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

§ 8

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 9

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa

III. Pliki cookies

§ 10

Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 11

Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 12

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych

§ 13

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę

§ 14

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne

§ 15

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 16

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

§ 17

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: bok@bestdell.pl. Polityka znajduje się na stronie www.bestdell.pl oraz w siedzibie Wykonawcy.